Uitnodiging Algemene leden vergadering ( 15 november )

Geachte sportvriend,

Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering welke gehouden zal worden op
Vrijdag 15 november 2019 om 20.30 uur in de kantine van Belfeldia

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 02-11-2018 *
 3. Jaarverslag seizoen 2018–2019 *
 4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018-2019
 5. Begroting seizoen 2019–2020
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing: **

                 Aftredend en niet herkiesbaar                 John Engelen (voorzitter)
                 Aftredend en niet herkiesbaar                 Jeroen Kurstjens (penningmeester)
                 Aftredend en herkiesbaar                        Bram Peulen
                 Herkiesbaar                                          Rens Pieper (penningmeester)
                 Verkiesbaar                                           Lars Peulen (voorzitter)
                 Verkiesbaar                                           Ward van Cleef
                 Verkiesbaar                                           Leon Crommentuijn

 1. Commissienieuws
 2. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Wij hopen op een goede opkomst en begroeten u graag op 15 november.

Bestuur vv Belfeldia

*      De verslagen, opstalrecht, statuten en huishoudelijk reglement liggen één week voor de datum van de jaarvergadering ter inzage voor de leden in de bestuurskamer. Op verzoek kunnen de notulen en het jaarverslag ook per email worden verstuurd.
**     Artikel 18 huishoudelijk reglement.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient 5 dagen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend door tenminste 3 stemgerechtigde leden, en vergezeld van een ondertekende bereidheidverklaring van de betreffende kandidaat.

Secretariaat; Rob Hermans, Kollergang 3, 5951 DN Belfeld, tel. 06-1833 1899, mail:secretaris@belfeldia.nl