De club

Algemene informatie


Aanmelden van nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk aanmelden. Dit kan middels een formulier dat te verkrijgen is bij de secretaris, Leon Crommentuijn . Men kan ook gebruik maken van het inschrijfformulier via de website www.belfeldia.nl.

Het ingevulde formulier inclusief het inschrijfgeld (junioren € 10,-/ senioren € 15,-) kan ingeleverd worden op het op het formulier vermelde adres. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en een pasfoto ten behoeve van de vereiste KNVB spelerspas, zullen wij u vervolgens nader informeren over de (eventuele) elftalindeling en overige van belang zijnde zaken. De pasfoto is pas benodigd vanaf de D-jeugd (vanaf 10 jaar).

Adreswijziging en/of wijzigingen contactgegevens
Adreswijzigingen dienen z.s.m. en schriftelijk doorgegeven te worden aan het secretariaat. Tevens verzoeken we alle leden om het door te geven indien men een nieuw telefoonnummer of emailadres heeft, zodat we alle leden goed kunnen bereiken.

  • Leon Crommentuijn, Bolenbergweg 69 , 5951 AX Belfeld / secretaris@belfeldia.nl.

Afmelden als lid
Het afmelden van spelers van de vereniging dient schriftelijk via de secretaris te gebeuren!

  • Leden die zich afmelden, moeten de aan hen door de vereniging verstrekte speel-materialen inleveren bij de leiders/trainers van hun team. Deze speelmaterialen zijn en blijven namelijk eigendom van de vereniging en worden aan de (jeugd)spelers ter beschikking gesteld zolang ze lid zijn.
  • Bij tussentijdse afmelding in het seizoen kan geen contributierestitutie plaatsvinden.
  • Indien men zich na 1 juli afmeldt en voor het betreffende seizoen de contributie nog niet heeft betaald, wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht. Dit is namelijk het bedrag dat we per lid aan de KNVB verschuldigd zijn voor alle leden die op 1 juli lid zijn van onze vereniging.

Wat moet een speler zelf doen bij een overschrijving!
Een speler meldt zich aan bij de nieuwe vereniging, waar hij een inschrijfformulier invult en ondertekent. Hiermee verklaart de speler zich officieel te hebben aangemeld bij de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging houdt dit inschrijfformulier in haar bezit en verzorgt de overschrijving.

  • Om overschrijvingen te kunnen honoreren en om deze in behandeling te nemen moeten deze vóór 31 mei bij de KNVB binnen zijn.
  • Bij overschrijving naar een andere vereniging dient men rekening te houden met de door de KNVB voorgeschreven overschrijvingstermijnen.

Afmeldingen t.b.v. wedstrijden en/of trainingen
Afmeldingen dienen minimaal 24 uur voor de wedstrijd plaats te vinden bij de leider. Indien men zich niet afmeldt gelden de volgende sancties:

  • 1e keer: 1 wedstrijd reserve en waarschuwing
  • 2e keer: 2 wedstrijden reserve en laatste waarschuwing
  • 3e keer: rest seizoen niet meer speelgerechtigd

Ook afmeldingen voor trainingen dienen tijdig doorgegeven te worden aan de leider. Voetbal is een teamsport en bij te weinig spelers is het gehele team de dupe.